Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Micreos Human Health B.V.

 1. Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) van de besloten vennootschap Micreos Human Health B.V. (‘Micreos’). Alle contact- en adresgegevens van Micreos zijn onder aan deze Voorwaarden opgenomen. Voorzover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Micreos, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
 2. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Micreos en een klant (‘Klant’) waarop Micreos deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten die online (overeenkomst op afstand) tussen Micreos en Klant tot stand zijn gekomen. De Voorwaarden kunnen daartoe voorafgaand aan een overeenkomst door de Klant worden ingezien en lokaal op harde schijf worden opgeslagen. Bovendien worden de Voorwaarden op verzoek kosteloos per mail toegezonden.
 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie- en handlingkosten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Micreos niet tot het leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Micreos kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het aanbod van Micreos heeft aanvaard en Micreos daarvan op haar beurt weer langs elektronische weg een bevestiging aan de Klant heeft verzonden.
 8. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gladskin producten die niet om hygiënische redenen zijn voorzien van een verzegeling, kunt u retourneren, indien u binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar maakt dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Gladskin producten die om hygiënische redenen zijn voorzien van een verzegeling, kunnen niet worden geretourneerd wanneer de verzegeling na levering van de producten is verbroken. De herroepingstermijn verstrijkt binnen 14 dagen na de dag dat de klant het product van Micreos Human Health B.V. heeft ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Micreos Human Health B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht door Micreos Human Health B.V.. De directe kosten van retourzending komen voor rekening van de klant. De kosten voor een retourzending binnen Nederland worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,50 EUR.
 9. Micreos staat er voor in dat de producten voldoen aan de bij die producten meegeleverde specificaties, gebruiksaanwijzing en handleiding.
 10. Klachten over de geleverde producten dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de producten schriftelijk te worden gemeld aan Micreos. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Micreos in staat is adequaat te reageren. Indien de Klacht gegrond is zal Micreos, te harer keuze, een nieuw producten versturen of de aanschafprijs van de producten vergoeden.
 11. Alle door Micreos geleverde producten blijven eigendom van Micreos, totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Micreos gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 12. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 13. De totale aansprakelijkheid van Micreos, ongeacht of deze is gebaseerd op toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad, is beperkt tot uitsluitend directe schade en Micreos is slechts verplicht tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs, zulks met een maximum van 1.000 euro.
 14. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Micreos en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Micreos en de Klant.
Winkelmandje
×

Totaal-

Subtotaal